เช็คเบี้ยประกันภัยรถยนต์

ช่องทางในการเลือกซื้อประกันภัยรถยนต์ของบริษัทประกันภัย

รถยนต์ได้เข้ามีบทบาทในชีวิตประจำวัน เพื่อใช้ในการสัญจรในการติดต่อโดยสารการคมนาคมขนส่งต่างๆ จึงทำให้การใช้รถยนต์ในปัจจุบันมีเพิ่มมากขึ้นทุกวัน ส่งผลให้สภาพการจราจรหนาแน่นและทำให้เกิดอุบัติเหตุต่างๆอยู่บ่อยครั้ง มนุษย์จึงได้พยายามที่จะหาทางป้องกันอุบัติเหตุ และพยายามที่จะลดอุบัติเหตุอันเกิดจากการใช้รถยนต์ รวมทั้งได้จัดตั้งหน่วยงานต่างๆ ขึ้นมา เพื่อทำหน้าที่รับผิดชอบในการป้องกันอุบัติภัยอันเกิดจากการใช้รถยนต์ ดังนั้นธุรกิจประกันวินาศภัยในประเทศไทยถือเป็นอีกหนึ่งในธุรกิจที่สำคัญ ที่จะเข้ามาช่วยบรรเทาหรือแบ่งเบาความเสียหายหรือความสูญเสียให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมโดยส่วนรวม

ช่องทางในการเลือกซื้อประกันภัยรถยนต์ของบริษัทประกันภัย

  1. ลูกค้าที่เข้ามาติดต่อเช็คเบี้ยประกันภัยรถยนต์กับทางบริษัทประกันภัยโดยตรง

ลูกค้าที่เข้ามาติดต่อเช็คเบี้ยประกันภัยรถยนต์กับทางบริษัทประกันภัย ซึ่งได้ข้อมูลประกันภัยมาจากทางสื่อต่างๆ ดังนั้นจึงพบว่าปัจจัยทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกทำประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจของผู้ใช้รถยนต์เช่นกัน โดยถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางการจัดจำหน่ายที่ปิดการขายที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด

  1. ตัวแทน 

ทำหน้าที่แทนบริษัท โดยมีการชักชวนและนำเสนอขายสินค้า (กรมธรรม์) หรืออาจจะเรียกว่าเป็นพนักงานของบริษัทประกันก็ได้ เพราะตัวแทนประกันนั้นจะมีสังกัดที่แน่นอนว่าเป็นตัวแทนของบริษัทประกัน หรืออาจเป็นได้มากกว่าหนึ่งบริษัทได้ หากได้รับความยินยอมจากบริษัทแรก บุคคลผู้นี้ได้รับเงินเดือนจากบริษัทและได้รับส่วนแบ่งค่านายหน้า

  1. บริษัทนายหน้าประกันภัยหรือโบรกเกอร์ 

หมายถึงคนกลางอิสระ เป็นได้ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ซึ่งจะทำหน้าที่ชี้ช่องทางหรือจัดการให้ทำประกันภัยกับบริษัทให้สำหรับผู้ที่ต้องการซื้อประกันภัยหรือเช็คเบี้ยประกันภัยรถยนต์ โดยนายหน้าจะเป็นผู้ให้คำแนะนําการซื้อประกันภัยในแต่ละประเภทมีความเหมาะสมกับสภาพความเสี่ยงภัยของแต่ละบุคคล โดยนายหน้าจะได้รับเงินบําเหน็จจากบริษัทประกันภัยเป็นค่าตอบแทนสำหรับการจัดการดังกล่าว สำหรับค่าตอบแทนที่โบรกเกอร์จะได้รับ ก็คือค่าคอมมิชชั่นจากบริษัทประกันภัย ตามจำนวนที่นายทะเบียนประกาศกำหนดไว้ในแต่ละประเภทของการประกันภัย ซึ่งไม่เท่ากัน

อย่างไรก็ตาม ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจทำประกันภัยรถยนต์ โดยส่วนใหญ่พบว่าการเลือกทำประกันภัยรถยนต์ดังกล่าว ขึ้นอยู่กับรายได้ การบริการอัตราค่าเบี้ยประกันภัยและความคุ้มครองเป็นปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจทำประกันภัยของผู้บริโภค

เช็คเบี้ยประกันภัยรถยนต์กับเรา Mr.Kumka ได้ที่ www.mrkumka.com